Att leva med hiv 2021–2022

If you would like to read about the study and complete the survey in English, please click on "Svenska" on the top right side of this page and choose "English".

Hur är det för dig att leva med hiv?

Folkhälsomyndigheten vill veta hur livet är för dig som lever med hiv och genomför en enkät som handlar om just det. Frågorna handlar om dina erfarenheter, känslor, behov, relationer, din hälsa och din upplevda livskvalitet. Kunskapen som enkätundersökningen ger är värdefull när nya insatser för personer som lever med hiv ska tas fram.

Du gör så här

Det är frivilligt att delta. Dina svar kan inte kopplas till dig som enskild person och du kommer inte att behöva identifiera dig för att besvara enkäten. Du kan när som helst avbryta besvarandet av enkäten, gör det gärna genom att trycka på "Lämna enkäten" högst upp till höger. Du kan däremot inte ändra dina svar efter att du har skickat in hela frågeformuläret. Enkäten tar ca 20 minuter att svara på.

Varför görs undersökningen?

Studien Att leva med hiv genomfördes 2014. Resultaten har spridits på utbildningar, använts inom förbättringsarbete och inom forskning. Då det har hänt mycket inom området de senaste åren är behovet av en ny kartläggning stor. Frågorna har utarbetats i samarbete med forskare och med organisationer för personer som lever med hiv.

Bakgrunden till undersökningen är arbetet inom den svenska hivstrategin och delmål tre:

”Att stigma och diskriminering relaterad till hivinfektion minimeras, och att personer som lever med hivinfektion kan berätta om sin infektion utan oro för att särbehandlas.”

Vem ansvarar för studien?

Folkhälsomyndigheten är forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig.

Vem använder svaren och hur?

Resultaten kommer att sammanställas i en skriftlig rapport som publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats. Folkhälsomyndigheten kommer även att presentera resultat från studien i olika sammanhang. Folkhälsomyndigheten kan anlita forskare eller andra professionella för att göra fördjupade analyser av svaren. Om Folkhälsomyndigheten lämnar ut några resultat sker det först efter en noggrann granskning och på gruppnivå. Det innebär att uppgifterna inte har någon koppling till dig som person.

Hur skyddas dina svar?

Svaren som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hos Folkhälsomyndigheten.

Hur behandlas personuppgifterna?

Endast utredare på Folkhälsomyndigheten som arbetar med projektet kommer åt uppgifterna.

Folkhälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Behandlingen sker med stöd av EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

Samtycke till deltagande i studien Att leva med hiv i Sverige

I och med att du svarar på frågorna samtycker du till att vara med i studien.

Om du har frågor

Om studien, vänd dig till huvudansvarig forskare Desireé Ljungcrantz, telefon 010-205 20 84, desiree.ljungcrantz@folkhalsomyndigheten.se

Om behandlingen av personuppgifter, vänd dig till dataskyddsombudet på Folkhälsomyndigheten, telefon 010-205 20 00, dataskyddsombud@folkhalsomyndigheten.se.
Adress: Box 505, 831 26 Östersund.

Om hiv, gå in på webbsidan om Hiv idag på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/hividag   

Om du vill ha rådgivning av någon som vet hur det kan vara att leva med hiv, vänd dig till någon av nedanstående organisationer: 

Om du är utsatt för våld, kan du vända dig till